Osie DSM

Późniejsze wersje DSM zostały udoskonalone dzięki wprowadzeniu układu wieloosiowego. DSM-IV ma pięć osi, chociaż diagnozy można stawiać na podstawie informacji zebranych tylko na osiach 1. i 2. Dodatkowe trzy osie pozwalają na uzyskanie pełnego obrazu diagnostycznego: W osi 1. wymienione są

ICD i DSM

Obecnie istnieją dwa główne systemy klasyfikacyjne. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Obrażeń Ciała i Przyczyn Śmierci (International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, ICD), stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, obejmuje zaburzenia psychiczne i somatyczne. Podręcznik Diagnostyczny i Statystyczny (Diagnostic and

Podsumowanie

Dyskusja o tym, czy choroby psychiczne mają źródła somatyczne czy psychologiczne, zdominowała historię psychopatologii, a jej początki można odnaleźć już w poglądach Hipokratesa i Platona. Dopiero niedawno ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że choroby psychiczne prawdopodobnie powstają w wyniku współwystępo- wania

Osobiste cierpienie

Wielu pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną wyraźnie cierpi. Na przykład pacjenci w poważnej depresji często mówią o udrękach nakładających się na ich poczucie nieszczęścia. Inni określają swoje cierpienie w kategoriach somatycznych i mogą nawet udać się po poradę do lekarza ogólnego

Przekroczenie norm

Drugie podejście, wprowadzające ideę kontekstu społecznego, polega na rozważeniu, do jakiego stopnia zachowanie odbiega od normy. Niezwykłe jest, na przykład, mycie rąk kilkaset razy dziennie, jak mógłby robić ktoś z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyj- nym. Jednak to kryterium, jeżeli stosuje się je

Co jest odstępstwem od normy?

Teraz omówimy trudną kwestię rozróżnienia zachowania normalnego i nienormalnego. Naszym zdaniem czytelnik już na początku powinien się dowiedzieć, że nie istnieją proste rozwiązania tego problemu i chociaż znamy kilka sposobów ustalania, co stanowi odstępstwo od normy, to jednak żadna z

Model podatność-stres

Stopniowo badania w dziedzinie psychopatologii uświadomiły ludziom, że ani czysto somatogenne, ani psychogenne podejście nie wyjaśnia w pełni, skąd się biorą choroby psychiczne. I rzeczywiście dowody wykazują, że większość chorób pojawia się w wyniku współwystępowania różnych czynników. Najlepiej wyjaśnia to

Dwudziesty wiek i nauka

Nasz krótki przegląd doprowadził nas do początków dwudziestego wieku. Do tego czasu zarysowały się już główne koncepcje, które wyznaczyły kierunki rozwoju nowoczesnej psychopatologii. W poprzednim stuleciu zaburzenia psychiczne przypisywano raz czynnikom somategennym, a raz psychogennym. Początkowo obozy dzieliły się geograficznie –

Czasy współczesne: mózg czy umysł?

Pomimo nieuniknionego pogorszenia warunków, w jakich żyli ludzie chorzy psychicznie, pod koniec dziewiętnastego wieku powraca zainteresowanie nauką i zasadami somatogenezy, opisanej przez Hipokratesa dwa tysiące lat wcześniej. Jednak psychiatria zaczęła się rozwijać w opozycji do tych poglądów. Szczególne zainteresowanie osób

Moralne traktowanie

Pod koniec osiemnastego wieku Wielka Rewolucja Francuska przyniosła znaczną zmianę w sposobach traktowania chorych psychicznie. Francuski lekarz, Philippe Pinel, doznał szoku, kiedy poznał warunki, w jakich żyli mieszkańcy azylów, i zgodnie z duchem rewolucji apelował o zmianę tych warunków. Pinel

error: Content is protected !!