Category Archives: Psychopatologia

Wpływ na związki z rodziną i przyjaciółmi

Zazwyczaj chorzy odczuwają objawy przez wiele miesięcy, zanim zaczynają poszukiwać pomocy. Do tego czasu wzorce odżywiania się mogą już znacznie odbiegać od normy, co prowadzi do konfliktów z rodziną wywołanych różnicą zdań na temat diety, wagi i stylu życia. Związki

Cechy kliniczne

Anoreksja psychiczna ma trzy główne cechy. Pierwszą cechą jest przesadna troska o sylwetkę, wagę i szczupły wygląd. Obecnie wielu ludzi zwraca szczególną uwagę na swoje ciało, lecz w anoreksji troska ta ma charakter skrajny. Można powiedzieć, że pacjenci odczuwają chorobliwy

Model podatność-stres

Model podatność-stres najlepiej umożliwia zrozumienie rozwoju zaburzeń lękowych. Najwyraźniej jednostki różnią się od siebie pod względem podatności na te zaburzenia, co może odzwierciedlać zarówno oddziaływanie mechanizmów dziedziczenia, jak i skutków wczesnych doświadczeń. Jednak potrzebne są dodatkowe stresory środowiskowe, by podatność przekształciła

Dysfunkcje neuroprzekaźników

Zaburzenia lękowe zostały powiązane z zaburzeniami w kilku systemach neuroprzekaźników w mózgu. Według jednej z hipotez lęk wynika z nadaktywności systemu noradrenaliny. Ataki paniki u zdrowych ludzi mogą wystąpić, na przykład, po podaniu im johimbiny. Ten lek zwiększa neurotransmisję noradrenaliny

Mechanizmy genetyczne

Istnieją pewne dowody na genetyczną podatność na zaburzenia lękowe. Krewni pacjentów z takimi zaburzeniami narażeni są na zwiększone ryzyko lęku, a ryzyko to wydaje się najwyższe w wypadku najpoważniejszych zaburzeń. W 1969 roku Slater i Shields przebadali siedemnaście par bliźniąt

Atak paniki

Wariant tego modelu poznawczego odnosi się konkretnie do rozwoju ataków paniki, a nie do lęku ogólnie. Clark (1986) zasugerował, że ataki paniki są wynikiem błędnego koła, w którym lęk prowadzi do objawów somatycznych, a te z kolei potęgują lęk przed

Podejścia poznawcze

Niektórzy psychologowie sugerowali, że określone „wzorce myślenia” mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju zaburzeń lękowych. Badania pokazały, że emocje i procesy poznawcze są ze sobą powiązane. Wydaje się, na przykład, że ludzie z fobiami są „nastawieni” na bodźce, które wywołują

Gotowość

Według prostego modelu warunkowania przyczyną fobii jest przypadkowe łączenie neutralnych obiektów z obiektami wywołującymi lęk, w wyniku czego owe neutralne obiekty również zostają skojarzone z lękiem. Jednak zauważono, że klasy obiektów fobii nie odzwierciedlają tego przypadkowego łączenia. Ani też obiekty

Warunkowanie

Te idee wskazują na to, że fobie mogą powstawać w procesie warunkowania (uczenia się) i zapewniają użyteczny model powstawania zaburzeń. Jednak chociaż niektórzy ludzie z zaburzeniem lękowym rzeczywiście wiążą jego początek z konkretnym doświadczeniem budzącym przestrach, przeważająca większość nie dostrzega

Teoria dwóch procesów

Teoria dwóch procesów, po raz pierwszy zaprezentowana przez Mowrera (1939), wyjaśnia mechanizm utrzymywania się fobii i innych lęków (zob. Eysenck, 1976). Według tej teorii w rozwoju lęku obserwuje się dwie fazy: pierwsza, wywołana przez klasyczne warunkowanie, wiąże się z przyswajaniem

error: Content is protected !!