Doskonalenie umiejętności pisania esejów

Jeżeli przeczytałeś tę książkę do tego miejsca, zdobyłeś już wiedzę niezbędną, by podjąć próbę zdania egzaminu. Odpowiadanie na pytania egzaminacyjne to swoista umiejętność i w tym rozdziale mamy nadzieję pomóc ci w jej doskonaleniu. Powszechny błąd popełniany przez studentów polega na tym, że nie przedstawiają oni takich dowodów, jakich oczekuje egzaminator. Często też nie odpowiadają właściwie na pytanie, chociaż podają mnóstwo informacji. Zazwyczaj odpowiedź na ocenę dostateczną jest słuszna i rozsądnie skonstruowana, lecz zawiera niewiele szczegółów. Aby poprawić taką odpowiedź na ocenę dobrą lub bardzo dobrą, należy dokładniej przedstawić temat, lepiej wykorzystać materiał i logicznie go uporządkować. Studiując poniższy esej i uwagi na jego temat, możesz się dowiedzieć, jak zmienić ocenę dostateczną na bardzo dobrą. Oceny przyznane przez egzaminatora AEB (Associated Examining Board) nie są ostateczne i powinny być traktowane jako wskazówki. Są to oceny, które egzaminator przekazałby komisji egzaminacyjnej, w oparciu o dwadzieścia pięć punktów za pytanie podzielone na Umiejętność A (opis) i Umiejętność B (ocenę). Tabele pokazujące ten schemat znajdują się w dodatku C tytułu Paula Humphrey’a Exam Success in AEB Psychology. Mogą nie być ocenami przyznanymi na świadectwie egzaminacyjnym, otrzymanymi ostatecznie przez studenta, ponieważ wszystkie komisje egzaminacyjne muszą posługiwać się powszechnym ustandaryzo- wanym systemem, nazywanym Ujednoliconą Skalą Ocen (Uniform Mark Scale – UMS). Esej powinien mieć taką długość, by student mógł go napisać przez trzydzieści pięć do czterdziestu minut (co pozostawia dodatkowy czas na planowanie i sprawdzanie). Po każdym eseju przedstawiamy uwagi na temat jego zalet i wad. Najczęściej występujące problemy to: Studenci często nie odpowiadają na faktyczny zestaw pytań i przedstawiają odpowiedź, „którą przygotowali sobie wcześniej”. Wielu słabym esejom brakuje oceny i komentarza.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie o zdrowiu! Mam nadzieję, że znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania na jakie szukasz! Artykuły jakie zamieszczam są oparte na mojej wiedzy i długoletnim doświadczeniu! Zapraszam do czytania!
error: Content is protected !!